Rezultatet e pyetësorit mbi tematikat e Liveshow.

Si rezultat i përgjigjeve të pyetesorit që kemi publikuar  FB è https://business.facebook.com/ccitirana/posts/2858979574154573?__tn__=-UC-R CCI.AL è https://www.cci.al/pyetesori-projekti-inerrant-tematikat-e-liveshow/  dhe në bazë të votave te renditur si temat më me interes për komunitetin e biznesit janë:  ICT; Bio-Economia; Sektori Detar; Këto do të jenë 3 tematikat që do të tajtohen gjatë zhvillimit të Liveshow-t Shqiptar në muajin Mars 2020.