Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit“HISTEK”

Lenda: Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihmeterealizimitteprojektit“HISTEK” – (code.no. 229)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TE BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020″. Referenca e Projektit:“Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020/“HISTEK”Project / 1st call for standard project /code. 229/ Order Nr. 42. Date. 03.06.2019 Ne kuadertepartneritetit ne projektin“HISTEK”, financuar nga “PROGRAMI…

Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “HISTEK” – (code.no. 229)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TE BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020″.

Referenca e Projektit: “Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020/“HISTEK”Project / 1st call for standard project /code. 229/ Order Nr. 42. Date. 03.06.2019  Ne kuader te partneritetit ne projektin “HISTEK”, financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TE BASHKËPUNIMIT NDERKUFITAR ITALI–SHQIPERI–MALI I ZI, 2014–2020“, dhe me Kod: Nr 229, Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane,…