Përfitimet dhe implikimet nga auditimi i SME-ve

Datat: 17-18 Shtator 2019 Ora: 09:30-13:30 OBJEKTIVI 1. Të evidentohet se si auditimi i brendshëm mund të rrisë efikasitetin e brendshëm dhe të jashtëm të SME-ve; 2. Të përcaktohet se si ndikon auditimi i jashtëm në rritjen e përputhshmërinë financiare dhe ligjore të SME-ve; 3. Të përcaktohet ndikimi i funksionit të auditimit të brendshëm në…