1ST ROUND TABLE ME PËRFAQËSUESIT E DHOMËS SË TREGTISË DHE INDUSTRISË, TIRANË

1ST ROUND TABLE ME PËRFAQËSUESIT E DHOMËS SË TREGTISË DHE INDUSTRISË, TIRANË

1ST ROUND TABLE ME PËRFAQËSUESIT E DHOMËS SË TREGTISË DHE INDUSTRISË, TIRANË

Objekti: Tavolina e Parë e Rrumbullakët

Projekti: BRE-Business Register Empowerment, WP 3, Deliverable 1.1  1.2  1.3.

Vendi: Salla e konferencave pranë Dhomës së Tregtisë, Tiranë

Adresa: Ruga e Kavajës, Nr. 1 

Ora:11:00-12:30

Data: 30/04/2019

Takimi u zhvillua në selinë e Dhomës së Tregtisë Tiranë me pjesëmarrjen e plotë të punonjëseve të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë (vëreni bashkangjitur listën e  pjesëmarrësve).

Tavolina e rrumbullaket u hap nga  Znj. Ardiana Karakashi, në përfaqësim të Unioncamere Puglia – Dega Tiranë, e cila paraqiti prezantimin e saj mbi pikat kryesore si më poshtë vijojnë:

 • Përmbledhje e shkurtër e projektit dhe objektivat e tij
 • Harta e institucioneve depozituese të data bazës ekzistuese për informacionet mbi ndërmarrjet në Itali, Shqipëri dhe Mal të Zi
 • Kriteret e klasifikimit të sipërmarrjeve ndërkufitare

Në diskutim, përveç Znj. Karakashi, e cila  prezantoi  pikat  konvergjente  dhe dallimet në procedura dhe kritere klasifikimi që karakterizojnë  Regjistrat Tregtare  të Italisë, Shqipërisë dhe Malit Zi, morën pjesë aktive  dhe funksionarët si më poshtë vijojnë:

Z. Bashkim SYKJA        Këshilltar i Kryetarit  

Znj.Viola XHINDI         Drejtoreshë e Departamentit të Projekteve

Znj. Aris TASHO           Departamenti i Marrdhënieve me Jashtë, Koordinatore Projekti

Znj. Edlira PRENGA      Marrëdhënie me Publikun

Krijimi i një platforme të përbashkët me regjistrat e kompanive të mesme dhe të vogla, ku të treja vendet partnere do të kenë akses, është detyra kryesore e këtij projekti.

Kjo platformë, do t’u mundësojë kompanive ndërkufitare:

 • Informacion të detajuar per kompani të të njëjtit sektor
 • Transparencë
 • Siguri ligjore
 • Konkurrencë të ndershme

Meqenëse, të tre vendet partnere, kanë specifikat e tyre ligjore, operacionale dhe teknologjike, atëherë, lind e nevojshme krijimi i tre platformave me detyra të veçanta për secilin vend që të kryeje grumbullimin, klasifikimin sipas kritereve  si dhe integrimin e tyre në nje   platformë te unifikuar.

Gjatë prezantimit e morën fjalën, Drejtoresha e Projekteve e CCI Tirane, Dr. Viola Xhindi, Z. Bashkim Sykja, si dhe të tjerët me radhë, ku secili ngriti pyetjet dhe dha mendimin e tij në lidhje me zbatimin e detyrave të projektit.

Z. Bashkim Sykja, sugjeroi që, në respektim të projektit BRE, ku CCI është Lead Partner, duhet të fillohet me krijimin e një platforme duke përfshire anëtaret e dhomës, të mblidhet informacioni i nevojshëm i këtyre kompanive, të krijohet harta e tyre dhe më pas të integrohen në platformën e projektit BRE.  Kompanitë anëtare të CCI Tiranë do të klasifikohen sipas 4 sektorëve të përzgjerdhur: IT, Agroindustrial, Turizëm dhe fashion( industria tekstile me material porositës).

Aris Tasho, Koordinatore e Projektit BRE, paraqiti shkurtimisht zhvillimet e deritanishme të projektit lidhur me përzgjedhjen e ekspertit të jashtëm IT i ngakuar me krijimin e platformës së informimit të partnerëve (The Partner Query Platform).

Për të arritur këtë, u vendos që të fillohet menjëherë nxjerrja e informacionit nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë me kompanitë anëtare.

Në përfundim të diskutimeve, u vendos:

 • Të përpilohet  lista me të dhënat e plota të kompanive, anëtare të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë. (deri më dt. 11.05.2019) sipas sektorëve të përzgjedhur
 • Të plotësohet lista me kompanitë e tjera të interesuara për tu bërë pjesë e platformës
 • Organizimi i Tavolinës së  dytë të rrumbullakët, me  përfaqësues të SME-ve, brenda muajit qershor 2019.

Share this post