1FUTURE

1FUTURE

Emri i projektit: Të bashkuar për qëndrueshmëri – krijimi i komuniteteve rezistente ndaj klimës në BP dhe BE

Kohëzgjatja: 36 muaj

Qëllimi i gjerë dhe objektivat specifike të projektit përputhen me prioritetin kryesor të BE-së “Marrëveshja e Gjelbër”, si një projekt që mbështet veprimin brenda sistemeve të arsimit të lartë për krijimin e komuniteteve rezistente ndaj klimës.

Objektivat e programit:

 • Ndikim – përshkruan se si sistemi arsimor mund të arrijë audiencën e synuar
 • Ndërgjegjësim – nënvizon boshllëqet në ofrimin e arsimit brenda programeve ekzistuese dhe nevojën për të rritur ndërgjegjësimin e palëve të interesuara
 • Kërkesë – përshkruan kërkesën e mundshme të palëve të interesuara për njohuritë dhe kapacitetet e zhvilluara në kuadër të projektit
 • Qasje – përshkruan metodologjitë që ne po përdorim për të arritur te palët e interesuara

Përshkrimi i projektit:

Zhvillimi ekonomik dhe social ndikohen gjerësisht nga ndikimet e ndryshimeve klimatike. Është me rëndësi kritike që sistemet e arsimit të lartë të kontribuojnë në ndërtimin e kapaciteteve dhe njohurive ndërdisiplinore për një shoqëri të qëndrueshme dhe elastike, të aftë për të rindërtuar ekonomitë tuaja të cenueshme. Investitorët, bizneset, qytetet dhe qytetarët në të gjithë BE-në dhe Ballkanin Perëndimor duhet të jenë në gjendje të kenë akses në të dhëna dhe të zhvillojnë instrumente për të integruar ndryshimet klimatike në praktikat e tyre të menaxhimit të rrezikut. Ai bazohet në analizën e nevojave të identifikuara të kryera në secilin prej vendeve të synuara të Rajonit 1 dhe të grupeve të synuara dhe përfituesve përfundimtarë.

Analiza e Nevojave zbuloi sfidat e mëposhtme në të gjithë Institutet e Arsimit të lartë të vendeve të Ballkanit Perëndimor (WBC), ku u këshillua për fushat e mundshme të ndërhyrjes:

 • Mungesa e qendrave klimatike të lidhura në Institutet e Arsimit të lartë të vendeve të Ballkanit Perëndimor
 • Mungesa ose kufizimi i kurseve për klimën dhe qëndrueshmërinë
 • Tipologji të kufizuara të metodologjive të mësimdhënies dhe të të mësuarit të aplikuara në procesin mësimor
 • Mungesa e kurseve profesionale në fushën e klimës dhe qëndrueshmërisë
 • Mungesa e aktiviteteve të studentëve që synojnë klimën dhe qëndrueshmërinë
 • Kapacitete shumë të kufizuara bashkëpunimi me sektorin e biznesit në fushën e klimës
 • Mungesa ose kufizimi i përpjekjeve për të zbatuar zgjidhje të zgjuara për klimën brenda shërbimeve të Instituteve të Arsimit të lartë.

Bazuar në analizën e nevojave të kryera u përcaktua qëllimi më i gjerë i projektit: Përfshirja e një qasjeje ndaj veprimit të klimës dhe qëndrueshmërisë. Detyrat dhe aktivitetet e këtij propozimi në çdo paketë pune janë konceptuar për përmbushjen e këtij qëllimi.

Rëndësia e projektit:

Projekti 1FUTURE bazohet mbi nevojën dhe ambicien për të udhëhequr veprimet klimatike në Institucionet e Arsimit të Lartë (HEIs) në Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të projektit, HEIs-të e rajonit do të shërbejnë si pajisje që lidh aktorë të ndryshëm për ndërtimin e komuniteteve rezistente ndaj klimës.

Zhvillimi ekonomik dhe social ndikohen gjerësisht nga ndikimet e ndryshimeve klimatike.

Konsorciumi i 1FUTURE:

Rrjeti i partneritetit të projektit 1FUTURE u krijua në vitin 2018. Partneriteti përbëhet nga Institucione të Arsimit të Lartë të rajonit të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, shoqata biznesi dhe profesionale dhe organizata jofitimprurëse dhe mbështetet nga institucionet qeveritare në rolin e tyre si partnerë të asociuar. Partneriteti u zgjodh duke ndjekur modelin heliks të katërfishtë të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve përkatës.

Objektivat specifike:

 • Arritja e zbatimit efikas dhe të suksesshëm të të gjitha objektivave specifike të projektit
 • Krijimi i qendrave të njohurive për klimën dhe qëndrueshmërinë (KHCS) brenda secilit insitut të Arsimit të Lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor.
 • Qëndrueshmëria klimatike dhe kultura e qëndrueshmërisë brenda insituteve të Arsimit të Lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor.
 • Rritja e ndërgjegjësimit të stafit dhe komunitetit të studentëve për nevojën e veprimit për klimën brenda insituteve të Arsimit të Lartë.
 • Rritja e sinergjive midis akademisë, sektorit të biznesit dhe qeverisë për zbatimin e nismave të përbashkëta për klimën dhe qëndrueshmërinë e saj.
 • Përforcimi i partneriteteve dhe bashkëpunimit ndërmjet stafit dhe komuniteteve studentore të insituteve të Arsimit të Lartë të BE-së dhe vëndeve të Ballkanit Perëndimor rreth veprimeve për klimën dhe qëndrueshmërinë.

Partneri udhëheqës:

UNIVERSITETI I TIRANES-UTA AL Albania

Partnerët e tjerë:

HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

EBERSWALDE (HNEE) Germany

INSTITUTI PER RUAJTJEN E NATYRES SHQIPTARE

SHOQATA– INCA Albania

UNIVERSITA DI VENEZIA IUAV (Italy)

AGJENCIA KOMBETARE E KERKIMIT SHKENCOR DHE

INOVACIONIT NASRI (Albania)

LUNDS UNIVERSITET LUND – (Sweden)

UNIVERZITET U NOVOM SADU UNS – (Serbia)

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE PODGORICA

UOM – (Montenegro)

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI UNIVERSITAS

STUDIORUM TUZLAENSIS UTZ – (Bosnia & Hercegovina)

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES UPT – (Albania)

LUARASI UNIVERSITY ULA – (Albania)

VISOKA SKOLA CEPS CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE

KISELJAK CEPS – (Bosnia & Hercegovina)

Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE UKIM –

(North Macedonia)

ASOCIJACIJE ZA UPRAVLJANJE RIZICI MA AZUR – (Bosnia &

Hercegovina)

PRIVREDNA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

CEFBIH – (Bosnia & Hercegovina)

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY TIRANA CCIT

(Albania)

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE CEM (Montenegro)

GRADJEVINARSTVO NAUKA I PRAKSA GNP (Montenegro)

 

Projekti mbështetet nga Programi Erasmus Plus, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2.

 

Koordinatori i projektit: Florian Idrizaj                        Email florian_idrizaj@cci.al

Share this post